Diversen

NEN Norm voor Brandmelders (NEN-2555)

Wanneer voor onze klanten de behoefte bestaat om bepaalde regelgeving aan te passen, bestaat de kans dat wij ons daarvoor inspannen. Op enig moment was de regelgeving voor rookmelders is gebouwen dermate limiterend voor één van onze klanten dat we, met succes, dit hebben aangevochten.

Gang van zaken

Normen worden herzien aan de hand van commentaarformulieren. Deze werd door ons, na telefonisch overleg met NEN door ons ingevuld. Een reactie werd ontvangen in de vorm van een:
Commentaarformulier (compleet)

Hier is in opgenomen zowel ons commentaar als het antwoord van de betreffende normcommissie. Dit werd vergezeld van een:
Begeleidend schrijven

Zoals vaker gebeurd, is een eerste reactie nooit afdoende. Een telefoongesprek en enkele emails werden uitgewisseld. Hierbij werd gedreigd met het inschakelen van de klachtencommissie van de betreffende NEN-commissie, de 353 bc-Bouw/B “Producten en materialen”.
E-mail uitwisseling

Vervolgens, toen het gewenste effect nog niet werd bereikt, werd er een klacht ingediend:
Klachtenbrief

Hierin wordt uiteengezet wat onze bezwaren zijn. Merk op dat dit aangetekend werd verstuurd om vergissingen m.b.t. de ontvangst te voorkomen. Concept van de nieuwe herziene tekst Hierin staan de door ons gewenste wijzigingen.
Afhandelingsbrief

Hierin worden wij in het gelijk gesteld en wordt de zaak als geheel afgehandeld beschouwd, tot tevredenheid van ons en onze relatie(s).

Conclusie

Het is dus mogelijk om normen te wijzigen. Het kost wat moeite en tijd, maar het kan wel. Je hoeft daarvoor dus niet in de commissie zelf plaats te nemen.
Wellicht kunt u ook uw voordeel hiermee doen. Hetzij direct door gebruik te maken van de natuurlijke openingen die deze normwijziging nu toestaat, hetzij als inspiratiebron om andere wanstaltigheden in normen te laten wijzigen.